fbpx

tiimityö

Tiimityö on parantanut asiakaspalvelua ja toiminnan joustavuutta. Ritva Ranta Kehittämisen käytännöt toteuttaa.

Tiimityö vahvistaa henkilöstön osaamista ja sitä  kyetty hyödyntämään laaja-alaisemmin kuin ennen.

Tiimi päättää tavoitteistaan ja päämääristään sekä töiden kiireellisyysjärjestyksestä.

Tiimiminä toiminen tuo yhteistyön kautta tehokkuutta ja ryhmä yhdessä on tuottavampi kuin osiensa summa. Päätöksenteko ja työn jako on toimivampaa, työn monipuolisuus kasvaa ja tehtäväjoustoja on enemmän. Yhdessä toimiva ryhmä pystyy hyödyntämään osaamistaan sujuvammin ja hyödyllisemmin kuin yksittäinen työtekijä erikseen, jolloin esimerkiksi moniammatillisuutta pystytään hyödyntämään. Töiden vaatimustaso on kasvanut tiimityössä, jolloin osaamisen kasvattaminen on mahdollista.

Tiimi on pieni joukko ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään ja yhteiseen toimintamalliin ja jotka pitävät itseään yhteisvastuullisena suorituksistaan

Organisaation kulttuuri määrittää tiimityön onnistumisen. Kulttuuri muuttuu kaiken aikaa ja muutosta voidaan johtaa haluttuun suuntaan. Myönteisen organisaatiokulttuurin rakentaminen kuuluu tiimijohtamiseen. Muutoksessa näkyvät erilaiset vaiheet, jolloin kehitystä tukevat toimenpiteet auttavat tiimityön käytäntöön viemistä. Ryhmän sisäisen dynamiikan hyödyntäminen vahvistaa tätä prosessia. Me ihmiset olemme sosiaalisia toimijoita, joten tiimien muodostamisessa sosiaalipsykologisen ryhmätahtoprosessin hyödyntäminen vahvistaa myönteisen kulttuurin muodostumista ja tiimien suunnitelmallista toimintaa. Myönteinen työilmapiiri on toimivan tiimityön välttämätön ehto.

Yhteisön arvot rakentuvat vähitellen sosiaalistumisen kautta yksilöiden vuorovaikutuksessa. Henkilöt osallistuvat yhteisön toimintaan ja muuttavat omaa toimintatapaansa toisten henkilöiden vaikuttaessa heihin. Näin vähitellen tavat ja tottumukset muuttuvat ja samalla niitä arvotetaan. Ne muodostuvat normeiksi, jolloin koko yhteisö vähitellen hyväksyy ne. Näin on tapahtunut vuosikymmenien kuluessa, jolloin koko moraalikoodisto on muotoutunut ja muotoutuu koko ajan. Ennen tämä muotoutuminen oli paikallisempaa, mutta nykyisin tiedonvälitys on niin nopeaa, että toisella puolella maailmaa tapahtuneet asiat voivat vaikuttaa meidän arvomaailmamme nopeastikin. Sosiaalistumisprosessin tuloksena syntyy toimintatapoja ja niitä ohjaavat arvot ja kulttuuri organisaatiossa. Arvoristiriita henkilökohtaisten ja organisaation arvojen välillä aiheuttaa huonovointisuutta ja ristiriitoja.

Näytetään kaikki 2 tulosta