fbpx

Valmennuksessa käydään esimerkkiorganisaation avulla läpi, minkälaisia haasteita voi tiimijohtamisen kohdalla esiintyä. Jakson alaosasta tai sivupalkista pääset aina eteenpäin ja voit palata kertaamaan tarvittaessa.

Tiimityön perusteiden esittelyssä tutustutaan teoreettisiin taustoihin, filosofiaan, keskiössä käytännön yhdistäminen kehittämistyön kokonaisuudeksi. Kolme näkökulmaa, joiden kautta tiimityötä tarkastellaan, perinteinen tiimityö, ryhmändynamiikan ja työyhteisön kehittämiskulttuurin.

Teemme yhdessä tiimin kanssa pieniä jatkuvan parantamisen kehittämistekoja koko valmennuksen ajan. Keräämme työkaluun ”helppoa ja vaikuttavaa” kehittämisideoita. Kirjaamme oikealle yläkulmaan pieniä kehittämistekoja, jotka ovat helppoja toteuttaa ja joiden vaikutus on merkittävä.

Vasemmalle yläkulmaan kirjaamme kehittämisideat, joiden vaikutus on suuri ja jotka ovat työläitä, jatkuvat pitkään tai vaativat laajempaa yhteistyötä kuin oma tiimimme voi tehdä. Lähijohtajan tehtävänä on tutkia näitä ja raportoida niistä organisaatiossa eteenpäin.

Alhaalle kirjaamme kehittämisideat, joiden vaikutus ei ole kovin suuri. On silti tärkeää seurata niitä ajoittain, sillä jokin niistä saattaa nousta vaikuttavien ideoiden joukkoon jonkin kehittämisesteen ratkettua.

Mitä on kehittämispuhe ja miten se auttaa kulttuurin rakentumisessa? Esimerkki perusterveyden huollosta.

Esimerkkejä pelisääntöjen työstämisestä ikäihmisten palveluissa.

Lisää näkökulmittamisesta ja sen merkityksestä kehittämistyöhön.

Valmennuksessa kuvattujen periaatteiden ja näkökulmien yhdistäminen auttaa organisaatiota luomaan vahvempaa ja tehokkaampaa tiimityötä, joka tukee työntekijöiden hyvinvointia ja organisaation tavoitteiden saavuttamista. Käytäntöön vieminen on haasteellista tutkimukseni mukaan, mutta säännöllinen kommunikaatio, avoin keskustelu ja johdon tuki voivat auttaa voittamaan esteitä ja luomaan kestävää muutosta.

Perustavanlaatuinen tavoite on yhdistää traditionaalinen tiimityö, ryhmän dynamiikka ja työyhteisön kehittämiskulttuuri saavuttaaksesi parempia tuloksia ja työhyvinvointia. Alla olevassa vastauksessa käyn läpi näitä näkökulmia tarkemmin:

Tiimityön perusperiaatteista:

Itsejohtaminen ja vastuullisuus: Tiimin jäsenet osallistuvat aktiivisesti päätöksentekoon ja toimivat vastuullisesti omien tehtäviensä suhteen.

Yhteistyö ja erilaisuuden hyväksyminen: Tiimiläiset toimivat tiiviissä yhteistyössä, hyväksyen toistensa erilaiset vahvuudet ja näkökulmat.

Yhteiset päämäärät ja tavoitteet: Tiimi määrittelee yhdessä tavoitteet ja päämäärät, jotka ovat olleet itse määrittelemässä, luoden näin yhteisen suunnan.

Yhteiset pelisäännöt: Tiimi luo yhdessä toimintatavat ja pelisäännöt, jotka tukevat tehokasta ja harmonista yhteistyötä.

Arvojen merkitys: Tiimi tunnistaa yhteiset arvot, jotka tukevat tiimityötä ja ovat keskeisiä toiminnan suuntaviivoja.

 Kehittämistyö:

Systemaattinen kehittäminen: Organisaatio panostaa systemaattisesti kehittämiseen, mikä voi liittyä esimerkiksi, työhyvinvoinnin tai työilmapiirin parantamiseen, työprosessien tehostamiseen ja uusien toimintatapojen luomiseen.

Kehittämisosaaminen: Organisaation kyky toteuttaa ja johtaa kehittämistoimia vahvistuu ajan myötä, kun taitoja ja kokemuksia karttuu.

 Tiimi ja sosiaalipsykologia:

Ryhmän ehdot: Tiimi määrittelee, miten tiimi toimii yhdessä ja kuinka tavoitteet saavutetaan ja miten tavoitteiden toteuttamiseen  liittyvät esteet ratkaistaan. Lähijohtaja on myös keskeinen ohjaaja tässä prosessissa. (galleriassa on dia ryhmätahdon rakentumisesta, siihen palataan myöhemmin)

Arvojen vaikutus: Tiimin toimintaan vaikuttavat myös sen omaksumat arvot ja periaatteet. Nämä arvot ohjaavat päätöksentekoa ja toimintaa.

 Esteiden tunnistaminen:

Arvot ja kulttuuri: Tiimin on tärkeää tunnistaa, miten organisaation ja tiimin arvot tukevat tai rajoittavat tiimityötä ja kehittämistä.

Toiminnan käytäntöön vieminen: Vaikeudet voivat liittyä ideoiden toteuttamiseen käytännössä, esimerkiksi vastustukseen tai resurssien puutteeseen. Yhteinen dialogi yleensä auttaa.

 Tavoitteiden saavuttaminen:

Arvopohjainen toiminta: Kun tiimi onnistuu omaksumaan arvot, jotka tukevat tiimityötä ja kehittämistä, se voi saavuttaa parempia tuloksia ja lisätä työhyvinvointia.

Ihmisjohtaminen: Lähijohtajan rooli on merkittävä tiimin arvojen edistämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Valmennuksessa käytännön toimia ja organisaation kulttuurin muutosta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, jossa eri aspektit ja vaiheet vaikuttavat toisiinsa. Tämä on tärkeää, sillä kehittämisen on oltava jatkuvaa ja kokonaisvaltaista.

 Vaiheittainen lähestymistapa:

 

Viisi kehittämiskulttuurin muutoksen askeleesta antaa selkeän ja vaiheittaisen kuvan siitä, miten kehittäminen etenee. Tämä voi auttaa organisaatiota hahmottamaan prosessin ja sitoutumaan sen eri vaiheisiin. (galleriassa on dia, johon palataan myöhemmin)

 Organisaation kulttuurin huomioiminen:

Organisaatiokulttuurin muuttaminen ja kehittäminen korostuu. Tämä on erittäin tärkeä näkökulma, sillä kulttuuri voi joko tukea tai estää kehitystyötä.

 Ihmisten osallistaminen:

Ihmisten osallistamista ja sitouttamista muutokseen korostaen. Tämä on olennaista onnistuneen kehittämisen kannalta, sillä muutoksen on tultava alhaalta ylöspäin ja ihmisten on voitava omaksua uudet tavat toimia.

Tavoitteiden ja toimintojen yhteys:

Näkemys yhdistää tavoitteiden asettamisen ja käytännön toimien toteuttamisen. Tämä on tärkeä yhteys, sillä tavoitteet ohjaavat toimintaa ja toisaalta toimet vievät kohti asetettuja tavoitteita.

 Jatkuvan parantamisen periaate:

Jatkuvaa parantamista ja kehittämistä on välttämätöntä organisaation toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi.

 Realistinen asenne kehittämiseen:

Aina kuitenkin kannattaa muistaa, että organisaatioiden todellisuus voi olla monimutkainen ja moniulotteinen. Vaikka viisi askelta tarjoavat viitekehyksen, voi ilmetä haasteita ja odottamattomia tekijöitä, jotka vaativat joustavaa ja sopeutuvaa lähestymistapaa. Myös viestinnän ja johtamisen rooli on ratkaiseva, jotta muutokset onnistuvat ja henkilöstö saadaan mukaan.

Tiimityön näkökulmittamisessa on keskeisiä tekijöitä kehittämiskulttuurin vahvistamiseksi organisaatiossasi. On tärkeää jatkaa käytännön toimien suunnittelua ja toteuttamista siten, että ne tukevat organisaation tavoitteita ja ihmisten hyvinvointia.