fbpx

Hiljainen tieto – osaamisen johtaminen – Miten siirretään? Asia on noussut viime aikoina keskusteluun. Monet  ovat nostaneet sen esille eri yhteyksissä. Hiljainen tieto viittaa siihen tietoon, joka on ihmisen päässä, sydämessä, käsissä ja koko kehossa. Tämä tieto on usein piilossa muilta ja kuitenkin sitä käytetään aktiivisesti työssä.

Hiljaisen tiedon merkitys näkyy erityisesti, kun puhutaan kokemuksen kautta oppimisesta eili sosiaalistumisesta. Esimerkiksi oppipoika-mestari-työpari on klassinen tapa, jossa hiljainen tieto siirtyy kokeneemmalta työntekijältä kokemattomammalle. Kokeilun kautta oppiminen on keskeistä tässä vaiheessa.

Hiljainen tieto tulee näkyviin muutoksessa, erityisesti silloin, kun joku joutuu lähtemään talosta yllättäen. Lähtijällä on usein paljon hiljaista tietoa, varsinkin jos hän on kokenut konkari. Hänen lähtönsä jättää ison aukon, johon meillä ei ole varaa.

Hiljainen tieto

Ulkoistaminen ja hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen

 

Miten saamme tiimin toimimaan niin, että se on innostunut, voi hyvin ja haluaa kehittyä? Tämä vaatii olennaisesti osaamista, erityisesti kliinistä osaamista työpaikalla, mutta myös kehittämisosaamista, joka sisältää paljon hiljaista tietoa.

Hiljaisen tiedon muuntaminen näkyväksi tiedoksi tapahtuu keskustelujen kautta. Tämä prosessi edellyttää metaforien, analogioiden, käsitteiden, hypoteesien ja mallien käyttöä. Hiljaisen tiedon ulkoistaminen on haastavaa, mutta tarkentavilla keskusteluilla ja ihmisten välisellä vuorovaikutuksella prosessia voidaan vahvistaa.

Hiljainen tieto – osaamisen johtaminen – Miten siirretään? Yhdistämällä ja tiedonhallinnalla

 

Yhdistäminen on prosessi, jossa tietoa käsitellään uudelleen ja yhdistetään uudella tavalla. Tämä tapahtuu tapaamisissa, puhelinkeskusteluissa ja sähköisillä viestimillä. Tietoa lajitellaan, lisätään, yhdistetään ja luokitellaan uudelleen. Tietotekniikan luova käyttö tiedon käsittelyssä on hyvä esimerkki yhdistämisestä. Vanha konkari, jolla on vahvat digitaidot voi olla sillanrakentaja, jonka hiljaiseen tietoon sisältyy sekä kliininen osaaminen että tietotekniikan tuntemus. Yhteiset keskustelut aloittelevien osaajin kanssa luovat uutta yhteistä osaamismaailmaa.

Ainoa tapa välittää hiljaista tietoa on keskustelun ja yhdessä tekemisen kautta. Kokeilemme käytännössä, teemme sen taas näkyväksi keskustelujen kautta ja toistamme prosessia.

Hiljaisen tiedon prosessi

Hiljainen tieto ja osaamisen johtaminen – Miten siirretään? Sisäistäminen ja oppimisprosessi

 

Sisäistäminen tarkoittaa tarkan tiedon muuntumista hiljaiseksi tiedoksi. Tämä tapahtuu kokemusten, sosiaalistumisen, ulkoistamisen, yhdistämisen ja jaettujen ajatusmallien kautta. Tekemällä oppiminen syventää ymmärrystä ja muuntaa eksplisiittisen tiedon hiljaiseksi tiedoksi.

Kun puhumme ryhmätahtojohtamisesta, voimme yhdistää hiljaisen tiedon prosessin siihen. Ryhmätahtojohtamisessa on olennaista, että tiimi istuu alas säännöllisesti pohtimaan osaamistaan. Kehittämispalavereissa nuoremmat osaajat voivat kysyä ja oppia kokeneemmilta, mikä parantaa koko tiimin osaamista.  Täältä saat käytännön lisätietoa

 Muutoksen, oppimisen ja kehittämisen virtoja syntyy paljon. ”Meillä ei ole aikaa tuollaiseen,” saatetaan sanoa, mutta onko teillä aikaa siihen, että joku lähtee ja muut joutuvat opettelemaan saman asian uudestaan? Jaetaan osaamiskeskustelut pieniin sessioihin. Pitkissä kehittämishankkeissa pidin tapaamisia neljän viikon välein. Minun hiljaista tietoani oli, että jos tapaamisväli venyi yli neljän viikon, ihmiset unohtivat, missä mentiin. Alle neljän viikon tapaamisväleillä muistetaan paremmin, mitä ollaan tekemässä. 

Tavoitteiden asettaminen ja prosessien miettiminen yhdessä tekee hiljaisesta tiedosta näkyvää ja käyttökelpoista. Tämä on erityisen tärkeää, kun organisaatiossa tapahtuu muutoksia, kuten kokeneen työntekijän lähtö. Hiljaisen tiedon siirtäminen estää tärkeän tiedon katoamisen.

Ryhmätahtojohtamisen prosessi, jossa säännöllisesti keskustellaan ja jaetaan osaamista, varmistaa, että hiljainen tieto siirtyy tehokkaasti. Näin tiimi voi oppia ja kehittyä jatkuvasti, ja organisaatio säilyttää kilpailukykynsä ja innovatiivisuutensa.

Yhteenvetoa

 

Hiljaisen tiedon ulkoistaminen, yhdistäminen ja sisäistäminen ovat keskeisiä prosesseja, jotka edellyttävät aktiivista keskustelua ja vuorovaikutusta. Tämä jatkuva oppiminen ja kehittäminen varmistaa, että organisaation tieto ja osaaminen säilyvät ja kehittyvät. Yhteistyö ja säännölliset kehittämispalaverit ovat avainasemassa tämän tiedon siirtämisessä ja hyödyntämisessä.

 

Meidän täytyy tehdä tämä yhdessä, sillä tämä ei toimi ilman yhteistyötä.!