fbpx

Mitä on työhyvinvointi

Tiimityö ja työhyvinvointi: Miksi ne ovat toisistaan riippuvaisia? Toimivatko  Kehittämisen käytännöt?

Hyvä työhyvinvointi antaa tiimiläisille:

Keskittymiskykyä: Kun ihmiset voivat hyvin, he pystyvät keskittymään paremmin työhönsä.

Motivaatiota: Kun ihmiset voivat hyvin, heillä on enemmän energiaa ja motivaatiota työskennellä.

Luovuutta: Hyvässä työympäristössä ihmiset uskaltavat ideoida ja kokeilla uusia asioita.

Yhteistyökykyä: Kun ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi, he ovat yhteistyöhaluisempia.

Huomaa!! Ennen kaikkea työhyvinvointi mahdollistaa kehittämistyön työyhteisössä ja tiimissä. Huonovointiset ihmiset eivät kehitä, he yrittävät vain selviytyä.

Tiimityö on olennainen osa nykyaikaista työelämää. Yhteistyöllä ja toisten osaamisen hyödyntämisellä saavutetaan parempia tuloksia kuin yksin työskentelemällä. Mutta jotta tiimityö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan myös hyvää työhyvinvointia.

Tässä blogissa tarkastelen työhyvinvoinnin ja tiimityön välistä yhteyttä. Käynläpi, miten työhyvinvointi vaikuttaa tiimityöhön ja annan vinkkejä työhyvinvoinnin ja tiimityön parantamiseen.

 Tiimien vertailu:

Oletetaan, että meillä on kaksi erilaista tiimiä:

Tiimi A:

Hyvä yhteishenki. Tiimin jäsenet etsivät luonnostaan uusia parempia tapoja tehdä työtä. Työskentely sujuu jouhevasti ja tehokkaasti. Tiimi saavuttaa hyviä tuloksia

Tiimi B:

Riitoja ja juoruilua. Työskentely on sähläystä. Uusia ideoita ja suunnitelmia, mutta niitä ei saada käytäntöön. Tiimin tulokset ovat heikkoja.

Näiden kahden tiimin vertailu osoittaa selkeästi, miten työhyvinvointi vaikuttaa tiimityöhön. Tiimi A:ssa, jossa työhyvinvointi on hyvällä tasolla, tiimityö toimii sujuvasti ja tehokkaasti. Tiimi B:ssa, jossa työhyvinvointi on heikkoa, tiimityö on hajanaista ja tehotonta. Täältä lisää hyvästä ja huonosta johtamisesta.

Vanhat pinttyneet tavat – Esteenä työhyvinvoinnille ja tiimikulttuurille

Kamppaillaanko teillä vanhojen pinttyneiden tapojen kanssa, vaikka turbulenssi työelämässä vaan lisääntyy, sote alalla erityisesti.

Sähläyskulttuuri ja sen vaikutukset:

Organisaatioissa, joissa kehittäminen on satunnaista ja suunnitelmatonta, esiintyy usein sähläyskulttuuria. Tämän seurauksena:

Työt tehdään moneen kertaan: Tehottomuus ja hukkatyö lisääntyvät.

Töiden vastuut ovat epäselvät: Vastuuttomuus ja epäselvyys vaikeuttavat yhteistyötä.

Ongelmista puhutaan, mutta niitä ei ratkaista: Turhautuminen ja motivaation puute kasvavat.

Miten johtaja voi tukea tiimityötä ja työhyvinvointia?

Johtajalla on tärkeä rooli tiimityön ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Täältä löydät esimerkkejä, miten sote alalla on parannettu työhyvinvointia

Johtaja voi:

Luoda avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin: Ilmapiirin, jossa ihmiset uskaltavat ilmaista mielipiteensä ja tehdä virheitä.

Asettaa selkeät tavoitteet ja antaa palautetta: Tavoitteiden ja palautteen avulla tiimiläiset tietävät, mihin heidän tulisi pyrkiä ja miten heidän työnsä on onnistunut.

Katso blogin alla on painike, josta voit ladata työkirjan tavoitteiden tekemiseen.

Delegoida tehtäviä ja antaa vastuuta: Vastuun antaminen lisää tiimiläisten motivaatiota ja sitoutumista.

Huolehtia tiimiläisten jaksamisesta: Johtajan tulisi ottaa huomioon tiimiläisten työtaakka ja tarjota heille tarvittaessa apua ja tukea.

Miten organisaatiokulttuuri vaikuttaa tiimityöhön ja työhyvinvointiin?

Organisaatiokulttuurilla on merkittävä vaikutus tiimityöhön ja työhyvinvointiin. Hyvä organisaatiokulttuuri:

Tukee yhteistyötä ja tiimityötä: Organisaatiokulttuurin tulisi kannustaa yhteistyöhön ja tiimityöhön.

Arvostaa työntekijöitä: Organisaatiokulttuurin tulisi arvostaa työntekijöitä ja heidän panostaan.

On oikeudenmukainen ja johdonmukainen: Organisaatiokulttuurin tulisi olla oikeudenmukainen ja johdonmukainen.

 

Työhyvinvoinnin merkitys:

Alussa jo kerroin tästä, mutta kerrataan vielä. Hyvä työhyvinvointi on perusta tiimikulttuurin muodostumiselle. työhyvinvointi mahdollistaa kehittämistyön työyhteisössä ja tiimissä. Huonovointiset ihmiset eivät kehitä, he yrittävät vain selviytyä.

Se antaa tiimiläisille:

Energiaa ja motivaatiota: Työskentely on mielekkäämpää ja tuloksekkaampaa.

Luovuutta ja innovaatioita: Uusia ideoita syntyy ja niitä uskalletaan kokeilla.

Yhteistyökykyä ja vuorovaikutusta: Tiimityöskentely sujuu jouhevammin.

Keskittymiskykyä ja tehokkuutta: Työstä saadaan enemmän irti.

Pienillä kehittämisteoilla kohti parempaa:

PDCA-työkalu on erinomainen tapa edistää kehittämistä pienillä askelmilla. Se on yksinkertainen ja käytännöllinen menetelmä, jonka avulla:

Suunnittelet ja toteutat kehittämistekoja: Konkreettiset toimenpiteet edistävät muutosta.

Kirjaat ylös kehityskulkua: Näet onnistumiset ja opit virheistä.

Teet kehittämisestä näkyvää: Työyhteisö innostuu ja sitoutuu.

Esimerkkejä pienistä kehittämistekoista:

Säännölliset palaverit: Tiedonkulku ja yhteistyö paranevat.

Vastuiden selkeä jakaminen: Tehokkuus ja motivaatio kasvavat.

Ongelmien ratkaisemiseen keskittyminen: Turhautuminen ja negatiivisuus vähenevät.

Positiivisen palautteen antaminen: Työhyvinvointi ja yhteishenki paranevat.

Yhteenveto:

Vanhoista pinttyneistä tavoista irrottautuminen ei ole helppoa, mutta pienilläkin kehittämisteoilla voi olla merkittävä vaikutus työhyvinvointiin ja tiimikulttuuriin. PDCA-työkalu tarjoaa käytännöllisen ja tehokkaan menetelmän kehityspolulle.

Iloa tiimityöhön!

Ritva