fbpx

Työhyvinvointi keskiössä.

Työhyvinvointi – saadaanko sote alalla säästöjä, jos kaikki sote alan toimiat panostavat jatkuvan parantamiseen työhyvinvointi keskiössä. Silloin  Kehittämisen käytännöt toimivat.

Sote tiimien kehittämisesimerkkejä – toteutettu Tiimijohtamisen verkkovalmennuksessa.

 

Kuormituksen vähenee järjestelemällä töitä uudelleen. Esimerkki 1

Terveyskeskuksessa oli käytössä tiimimalli. Kävi ilmi, että tiimi oli kuormittunut liikaa ja erityisesti päivystävä lääkäri. Tavoitteena oli keventää kuormitusta organisoimalla töitä ja työrooleja uudelleen.

Päätettiin kokeilla ja samalla antaa sairaanhoitajille hyvä konsultaatiotuki. Kokeiltiin toteutusta, jossa siirryttiin 1 päivystäjä ja 3–4 tiimiläistä mallista 1 päivystäjän, 1 infektiopäivystäjän, 1 toimistolääkärin ja 2 tiimilääkärin malliin.

Kokeilun jälkeen todettiin, että päivystäjän kuormitus keveni, potilaiden odotusaika lyheni, hoitajat saivat sujuvammin konsultaatiovastaukset ja lääkärit voivat keskittyä tarkemmin rajattuun työkuvaan. Päätettiin seurata mallin toimivuutta mahdollisten korjausten varalta.

Työhyvinvointi keskiössä – Yhteistyön ja tuen puute

Ongelmana oli yksin tekeminen. Esimerkki 2

Kaikki tekivät töitä omissa oloissaan. Työhuoneiden ovat kiinni, eikä tiimin yhteisiä palavereja pidetty, vaikka niin oli yhdessä sovittu. Vedottiin kiireeseen.

Päätettiin virittää tiimipalaverit uudelleen ja varata yhteinen aika kerran viikossa puoli tuntia. Aika varatiin kaikille ajanvarauskirjalle. Siis yhteinen aamupalahetki. Todettiin tarpeelliseksi ja samalla lisättiin toinen yhteinen aika, jolloin käsiteltiin ongelmia tai joku esitti lyhyen referaatin uusista ohjeista tai suosituksista.

Puhuin sähläyksestä blogissani ” Sählärit vai tekijät sote-alueella?” . Kuvasin negatiivista kierrettä, jolloin kiireessä tehdään asiat vaikeammin tai kiireessä syntyy virheitä ja aikaa työn tekemiseen kuluu vielä enemmän kuin normaalisti. Työn uudelleen järjestelyllä saatiin kuormitusta vähennettyä ja toivottavasti myös negatiivistä kierrettä käännettyä positiiviseksi. Samoin tiimipalaverit ovat välttämättömiä tiimityön kannalta, yhdessä puhuminen ja muutoksista sopiminen toimii.

Alla vielä läppärin akkuongelma. Äkkiä ajatellen tulee mieleen, että se on itsestään selvyys. Onko meillä vastaavia aikasyöppöjä ja työilmapiirin mädättäjiä?

Osastokierron aikana käytettävän läppärin akku aina tyhjä. Esimerkki 3

Pistorasia on vaikeassa paikassa, joten lataus jää helposti tekemättä. Ensimmäiseksi pyydetiin huoltomiestä siirtämään pistorasia helpompaan paikkaan. Tietokoneen latausjohto kiinnitettiin kiertokärryyn, jotta käyttö olisi helppoa. Lataus todettiin helpoksi ja useimmiten tietokone on ladattu.

Todettiin, että tarvitaan muutoksesta informointi henkilökunnalle. Jaettiin kaikille tiedoksi uusi käytäntö. Huolehdittiin, että lomalaisetkin saavat tiedon.

Työhyvinvointi – parantamisen varaa. Esimerkki 4.

Työhyvinvoinnissa oli selvästi parantamisen varaa osittain liiallisen kuormituksen ja työn raskauden vuoksi.

Perustettiin suunnittelu ja ideointiryhmä. Lähettiin kierrättämään ”vastuu porukkaa”, jonka tehtävänä oli joka kuukaudelle valita jokin viihtyvyyttä parantava pieni asia.

Palaute on ollut kiittävää ja jatkoa on toivottu, joten toimintaa jatketaan ja suunnittelussa pyritään hyödyntämään ”ideointi rikkaita” tyyppejä.

 

Projekti työhyvinvoinnin parantamiseen. Esimerkki 5.

Mietitään yhdessä, miten voidaan parantaa työhyvinvointia. Millä tavalla motivoidaan muutokseen ja mitä konkreettista voidaan tehdä.

Päätetään yhdessä ottaa organisaation ulkopuolinen asiantuntija auttamaan. Työpsykologin johdolla tehtiin kysely ja käytiin tulokset läpi hänen kanssaan yhdessä. Valittiin 1–3 konkreetista asiaa, joita lähettiin kehittämään.

Huomioitiin hyvät muutokset ja pohdittiin, tarvitaanko lisäaikaa johonkin tekemiseen. Ilmapiiri parani ja päätettiin perustaa työhyvinvointiryhmä, joka arvioi hyviä ja huonoja käytäntöjä. Puututtiin yhdessä negatiivisiin asioihin mahdollisimman varhain ja vahvistetaan työhyvinvointia tukevia asioita.

Miten parantaa työhyvinvointia? Säästetäänkö 100 000 00€!

Se voi olla vaikea kysymys. Yllä kaksi hyvin erilaista toteutusta. Toinen viihdyttävä ja hyvin pieni ja toinen kehittämisprojekti. Molemmat lajissaan erittäin hyviä. Työpaikkakyselyjen onnistuminen ehto on lauseissa: ”Työpsykologin johdolla tehtiin kysely ja käytiin tulokset läpi yhdessä hänen kanssaan. Valittiin 1–3 konkreetista asiaa, joita lähettiin kehittämään.” Siis ammattilainen tekee ja purkaa kyselyn ja tuloksista valitaan yhdessä tavoitteet toimenpiteille.

Tässä kirjoitus siitä, miten paljon työhyvinvointi vaikuttaa ihmisten sitoutumiseen työpaikkaansa.  

 

 

 

Tiimityö kehittyy työ organisoituu

Yhteistyö  eri henkilöstöryhmien välillä, paraneeko työhyvinvointi? Esimerkki 6.

Yhteistyön parantaminen sihteerien ja hoitohenkilökunnan välillä. Eri kerroksissa toimisen seurauksena etenkään uudet henkilöt eivät tapaa välttämättä ollenkaan.

Tavoitteeksi laitettiin hoitohenkilökunnan ja sihteerien työtehtävien jaon tarkentaminen.

Sihteerien edustaja tuli mukaan viikkokokoukseen. Nähdään kasvotusten ja tieto kulkee paremmin. Työn haasteet voidaan käsitellä heti. Tuloksena oli selän takana puhumisen vähentyminen.

Yleinen tyytyväisyys yhteistyöhön parani. Huonosti toiminut kommunikaatio parani, kun asioista puhuttiin kasvokkain. Jatkossa päätetiin seurata, kuinka usein yhteisiä tapaamisia tarvitaan.

Viikkopalaverin vetovastuun kierrättäminen. Esimerkki 7.

Viikkopalaverin vetovastuun kierrättäminen terveysaseman henkilökunnan kesken. Joka toinen viikko aamupalaverin hoitaa joku muu kuin vastaava lääkäri. Vaihtaminen nosti erilaisia asioita keskusteluun. Yllättävää oli suuri määrä välttämättömiä keskustelun aiheita. Sovittiin, että välttämättömät asiat toimitetaan palaverin vetäjälle etukäteen, jolloin palaverien suunnittelu parani.

Kahdessa edellisessä esimerkissä on kysymys yhteistyö parantamisesta. Yhteistyö paranee tekemällä yhteistyötä, eikö? Näitä variaatioita on valtavat määrät. Tärkeää on pitää huolta, että vaikeitakin asioita käsitellään aidon dialogin keinoin. Varataan yhteinen foorumi, missä toimitaan ja varataan siihen kaikille aikaa. Kokemus on osoittanut, että käytetty aika tulee kyllä takaisin.

 

muutos toteutuu

Tässä siis Tiimin Näkökulmittaminen -verkkovalmennuksessa toteutettuja kehittämistöitä.  Työkaluna tehtävissä on käytetty PDCA-työkalua. Sotetiimin työkirjassa on laajemmin koko jatkuvan kehittämistyön idea, tehtäviä ja työkaluja. Tilaa kirja ilamiseksi!

Ota kantaa säästötalkoisiin! Onko mahdollista saada merkittäviä säästöjä, jos kaikki osallistuvat talkoisiin sote alalla?

 

Kuvat: Ritva Ranta