fbpx

Videossa esitellään tarkemminen verkkovalmennuksen sisältöä ja ideaa.

Tiimityön verkkovalmennus.

Kielteisestä pitäisi päästä myönteiseen. Oletko samaa mieltä? Tiedätkö sinä lähijohtajana, mitä seuraavaksi teet?

Miten toiminta suunnitellaan niin, että sotefuusio voidaan viedä käytäntöön. Miten koko organisaatio saadaan toimimaan uusien strategioiden mukaisesti. Kutsun soteuudistusta fuusioksi, koska sitä se käytännössä on.  Monet erilaiset organisaatiot ja yksiköt yhdistyivät.

Mitä tapahtuu, jos huonosti tai hyvin eri lailla toimivat tiimit tekevät samaan työprosessia. Tietysti on totta, ettei tiimikoulutuksella soteuudistusta toteuteta, mutta voiko tiimien toimimattomuus merkittävästi haitata fuusion etenemistä. Väitän, että tiimien toiminta on omalta osaltaan ratkaisevassa roolissa muutoksen käytännön toteutuksessa.

 

Miten kiire ja sähläys selätetään?

Aina löytyy jotain, joka haittaa tai hidastaa. Se kuuluu elämään, eikö? Näkymä sumuinen vai onko? Kurkiaurakin hakee paikkaansa ja organisoituu jatkuvasti.

Parin muodostus

Pahimmillaan syntyy kahdenkeskisiä ystävyyssuhteita ja nämä klikit usein taistelevat keskenään. Ristiriidat voivat joskus olla koviakin. Ystävyyspareista muodostuu pienryhmiä, joilla omat tavoitteet. Toisiaan vastaan taistelevat klikit hankkivat liittolaisia ja negatiiviset asiat ovat pinnalla. Ryhmien välinen tiedonkulku ei toimi ja selän takana puhutaan pahaa toisista. Ihmiset turhautuvat huonoon ilmapiiriin ja äänitorvet ottavat valtaa. Tavoitteena kuitenkin on hyvä työyhteisö, mutta ihmiset turhautuvat tilanteeseen.

Kehittämiskulttuuri

Tuo kertoo kehittämiskulttuurista, mutta miten me saamme syntymään myönteisen kierteen ja päästään pois tuosta kiire – sähläystä – kiire kierteestä. Asenteet muuttuvat, koska kielteinen puhe vähenee ja silloin muutos jää helpommin käytäntöön. Tiimin itsetunto paranee. Kun tiimiläiset pystyvät hyödyntämään osaamistaan työssään sekä vaikuttamaan työyhteisön toimintaan kehittämistyön kautta, heidän motivaationsa vähitellen kasvaa.

Verkkovalmennus sisältää

traditionaalisen vanhan tiimityön perusperiaatteet, ryhmän dynamiikan ja kehittämiskulttuurin. Videoissa, tehtävissä ja taustateksteissä esitellään valmennuksen tieteellinen perusta ja idea tehtävien ja työkalujen käytöstä. Muutos toteutuu vain käytännössä tekemällä, tekeminen ratkaisee onnistumisen, valmennus on käytännön läheinen, tiimin itseopiskeluun soveltuva. Tiimin peruspilarit perustuvat arvoihin, kehittämiskulttuuriin, ryhmädynamiikkaan ja luottamukseen. Tiimityö on itseohjautuvuuden ja lähijohdon vuoropuhelua. Tiimi tarvitsee johtajuutta, mutta arvot yhdessä määriteltynä ja todellisina työn ohjaajina muuttavat lähijohdon työn painopistettä.

 

Auttaako Toimiva tiimi – muutosvastarinta murtuu – verkkovalmennus.

Kunnossa olevista asioista tullaan tietoiseksi ja toimimattomat asiat käännetään tavoitteiksi ja viedään  asia kerrallaan käytäntöön. Tiimin itse määrittämät realistiset tavoitteet ja stressin vähentäminen vahvistavat luottamusta tiimissä. Osallistaminen ei auta, osallisuuden kokemus ratkaisee. Tee helpot toimenpiteet ensin.

muutos toteutuu

KIIRE KIIRE KIIRE!

Tuottaako kiire sähläystä ja sähläys kiirettä teidän tiimeissänne? Onko vastaus Toimiva tiimi – muutosvastarinta murtuu – verkkovalmennus. Yhdistetty tiimityön, ryhmän johtamisen ja työyhteisön kehittämisen parhaat käytännöt.

Sosiaalipsykologiaa!

Verkkovalmennus tuo tiimien rakentamiseen sosiaalipsykologisen näkökulman. Kun tehdään töitä aidosti yhdessä niin, silloin luottamus ja usko omaan osaamiseen on vahvaa. Ryhmädynamiikkaa hyödyntävä motivoitunut innostunut porukka saa hyviä tuloksia. Tiimityön näkökulmittamisen oppimiskokonaisuudet liittyvät toinen toisiinsa ja jokainen tietää tehtävänsä kussakin vaiheessa. ”Me saamme tämä toimimaan ja tiimimme tekee tarvittavan muutoksen.” asenne vahvistuu.

Tiimi tekee itse muutoksen

Tiimi tekee, ei johto, ei konsultti, eikä kouluttaja. Toki lähijohtaja on yhdessä tiimin kanssa tekemässä muutosta. Toteuttaja on kuitenkin tiimi, jolla on selkeät ohjeet ja yhteiset keskustelufoorumit.

Pienet kehittämisteot tekevät muutoksen

Kehittämistyötä on paljon, mutta työstettävät tehtävät valikoituvat luonnostaan työstettäväksi prosessin myötä. Tiimin kehittämisehdotukset tekevät näkyväksi tiimin oman näkemyksen kehittämistarpeista.  Koko ajan tehdään pieniä kehittämistekoja. Tiimi rakentaa omalla tavallaan toimintaansa ja kehittää omaa toimintaansa itse ja yhdessä lähijohtajan kanssa. Sieltä syntyy myöskin koko ajan tietoa ylemmälle johdolle.

 

 

Kehittämiskulttuuri paranee, jos ratkaisemme ongelmat askel kerrallaan.

Parhaat käytännöt on yhdistetty tiimityön, ryhmän johtamisen ja kehittämiskulttuurin rakentamisesta.

   Verkkovalmennuksen sisältö (videoita noin 140 min; valmennus kestää noin yhdeksän viikkoa)

   1. Esittelyä valmennuksen sisällöstä, tausta-ajattelusta ja tieteellisistä perusteista.  Jatkuvan parantamisen idea. Näkökulmittamisen idea. Tehtävät ja työkalut.
   1. Tiimin peruspilarit, arvot, kulttuuri ja ryhmädynamiikka toimivassa tiimityöskentelyssä.  Johtaminen ja asennemuutos. Myönteisyyden vaikutus kehittämiseen. Kielteisestä myönteiseen. Onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja kehittämiskulttuuri. Tehtävät ja työkalut.
   1. Arvot tiimityön peruspilareina  –   Arvojen merkitys henkilökohtaisen, organisaation ja ryhmän toiminnan ohjaajaana. Tiimityötä tukevat arvot. Arvojen vaikutus työyhteisön kehittämiskulttuuriin? Tehtävät ja työkalut.
   1. Kehittämiskulttuuri tukemassa tiimityön toteuttamista – Myönteisyys, ryhmässä toimimisen haasteita ja mahdollisuuksia. Jatkuva parantaminen – pienien kehittämistekojen merkitys muutoksen toteuttamisessa. Onko asenteen muutos mahdollinen? Tehtävät ja työkalut.
   1. Kehittämisaskeleet ja osaaminen – Kehittämisosaamisen merkitys ja vahvistaminen kulttuurin muutoksessa.-  Tiimin, organsiaation ja yhden henkilön oppiminen – kehittämisosaamisen kasvu. Tehtävät ja työkalut.

   Rakenteet eivät tue työn kehittämistä tai edes arjen työn tekemistä. Sellaista elämä on!

   Ulkoiset olosuhteet harvoin ovat täydelliset. Mitä meidän tiimme voi näissä olosuhteissa tehdä oman toimintansa parantamiseen?

   Nyt on kysymys meidän tiimin työprosessien kehittämisestä. Miten käy fuusiossa, jolloin monta organisaatiota yhdistetään. Ovatko meidän työprosessimme enää käyttökelpoisia.

   Väitökseni on, että mitä paremmassa kunnossa meidän tiimimme työprosessit ovat sitä paremmin me toimimme myös fuusiossa.

   Kuvitellaan tilanne, että me olemme kuvanneet työprosessimme kuten pitää ja toimimme myös kuvausten mukaan.

   Työprosessimme liittyy toisesta organisaatiosta tulevaan tiimiin ja heillä on yhtä hyvä tilanne. Silloin meidän pitää yhdistää nämä kaksi hyvin toimivaa prosessia ja korjata vain yhdistymisestä johtuvat kohdat. Jos taas vastapelurina on ”sählärit”, heillä ei ole toimivaa prosessia. He ovat mahdollisesti sen kuvanneetkin, mutta eivät toimi sen mukaan. Tällaisen porukan kanssa on vaikea tulla toimeen ja puhumattakaan prosessien yhdistämisestä.

   Meillä on kaksi erilaista tiimiä.

   Kumman kanssa haluatte ja kykenette tekemään työtä? Ensimmäisessä on niin tosi hyvä yhteishenki ja tiimin jäsenet etsivät luonnostaan uusia parempia tapoja tehdä työtä. Toisessa tiimissä puhutaan selän takana toisista pahaa. Työssä on kova kiire.  Näyttää siltä kuin sählätään koko ajan, työprosessit eivät etene jostain syystä sujuvasti. Silloin kannatta kysyä, mitä voimme tehdä tänään, jotta tiimimme tavoitteet toteutuvat? Tiimi ei kykene viemään käytäntöön suunnitelmiaan.

   Tutkimukset kertovat

   Monet tutkimukset vahvistavat,  yhteishengeltään hyvä ja tavoitteeseensa sitoutunut henkilökunta organisoi töitään suunnitelmallisesti ja sujuvaksi. Avoin ja keskusteleva työilmapiiri toimii mahdollistajana ja myönteinen kierre toteutuu.

   Sitoutumista ja motivaatiota ei voi pakottaa – jokainen tiimi tekee oman muutoksensa

   Sitoutumista ei voi pakottaa silti sitoutuminen vaikuttaa merkittävästi tiimityön onnistumiseen. Ilman sitoutumista ei ole kehittämistä. Meillä kaikilla on omat motivoitumisen lähteemme ja lähijohdon haaste on löytää kullekin työntekijälle oma kannustuskeinonsa. Ihmisten johtamisen taito on tärkeää.

   Verkkovalmennus sopii vahvistamaan:

   Melko huonosti toimivia tiimejä (tai juuri aloittaneet tiimit), mutta joilla on kipinä ”meidän täytyy nyt tehdä jotakin” eli puheet ovat kääntyneet tekemiseen.

   Tiimit, jotka toimivat jo kohtuullisen hyvin, mutta kaipaavat omaan työhönsä uusia ideoita.

   Tiimit, jotka kaipaavat perustyökaluja oman toimintansa parantamiseen.

   Tiimit, jotka välillä toimivat paremmin ja välillä vähän huonommin saavat työkalusetin, jolla tiimin työtä voidaan kehittää systemaattisemmin.

   Täältä lisää sote muutosjohtamisesta

   Jos tiimissä on hyvin tulehtunut ilmapiiri,

   suosittelen työnohjausta ennen kuin Tiimityön näkökulmittamisen verkkovalmennusta lähdetään toteuttamaan.   Jos teillä ole hyvää työnohjaajaa käytössänne, voin antaa ehdotuksia tekojöistä tarvitessa. Ota yhteyttä Ritva Ranta puh. 0400 620710, info@ritvaranta.com

   Kuvat: Ritva Ranta

   Ritva Ranta on tietokirjalija, yhteistyön ja johtamisen asiantuntija. Hän on koulukseltaan filosofian tohtori, sosiaalipsykologi ja insinööri. Pitkä kokemus julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden kehittämisestä ja valmentamisesta niin tutkijan, konsultin kuin valmentajan rooleissa.  Osaamisalueita organisaatioiden kehittäminen, tiimityö, tuottavuus, muutosprosessit ja henkilöstökyselyt. Kehittämistyö organisaatioissa, miten tuottavuus ja työhyvinvointi voidaan yhdistää onnistuneeseen kehittämistyöhön, oli Sosiaalipsykologian väitöstutkimuksen aihe (2020).