fbpx

Yhteistyö yli rajojen –

tehokasta ja asiakaslähtöistä

palvelua

terveydenhuollossa!

Yhteistyö yli rajojen ja moniammatillisuus sote-ala. Yksi sote-uudistuksen tavoitteista kai edelleen on integraatio. Pohdimme tuon sanan merkitystä, onko se yhteistyö tai yhdessä tekeminen.

Yhteistyö yli rajojen ja moniammatillisuus sote ala.

Toimiiko se? Minulla oli mahdollisuus keskustella yhden sote-ammattilaisen kanssa moniammatillisuudesta. Keskustelumme herätti tällaisia ajatuksia. Kun ammattilaiset tekevät yhdessä työtä yli tiimi- ja organisaatiorajojen asiakkaan parhaaksi, tulokset paranevat. Meidän tehtävämme on tuottaa palvelua, joka perustuu asiakkaan todellisiin tarpeisiin, eikö niin?

Yksi sote-uudistuksen tavoitteista kai edelleen on integraatio. Pohdimme tuon sanan merkitystä, onko se yhteistyö, yhdessä tekeminen tai ehkä moniammatillisuus?

Wikipedia auttaa tarkentamaan:  Mikä on integraatio? Integraatio tarkoittaa siis erilaisten järjestelmien yhdistämistä toisiinsa siten, että ne lähettävät ja vastaanottavat tietoa toisilleen automaattisesti ja virheettömästi. Sen tarkoitus on tehostaa työntekoa vähentämällä manuaalista työtä tietojen siirrossa järjestelmästä toiseen.

Blogini kannattaa lukea  Duodesim-lehdestä  kirjoitus kannatta lukea      Molemmissa moniammatillisuus ja perehdytys aiheena

💡 Yhteistyö yli rajojen ja moniammatillisuus sote ala. Onnistuuko se?

Pienemmissä organisaatioissa tämä on helpompaa toteuttaa, sillä yhteistyö on tiiviimpää ja johtamisen avulla pystytään koordinoimaan tiimityötä tehokkaasti.  Tällainen kokemus oli keskustelukumppanillani.  Isommissa organisaatioissa haasteet kasvavat, koska ammatilliset siilot voivat estää sujuvan yhteistyön yli rajapintojen ja hierarkkinen johtamisjärjestelmä, ideat pitää kuljettaa liian monen organisaatio- tason lävitse.

 

🌟  Voiko moniammatillisuus käytännössä toteutua näin:

  1. Yhteistyökumppanien valinta: Yhteistyö haetaan muista ammattiryhmistä aina asiakkaan todellisen tarpeen mukaan.
  2. Toimiva palvelupolku: Suunnittelemme asiakkaan todellisiin tarpeisiin perustuvan palvelupolun. Eri asiakasryhmille luodaan omat palvelupolut ja toteuttajat noudattavat niitä.
  3. Moniammatillinen tiimi: Hyödynnämme moniammatillista tiimiä, jossa hoitaja luo ensikosketuksen potilaisiin. Potilaan tarpeen mukaan haetaan muita ammattiosaajia tiimiin mukaan. Lääkäriin ohjataan vain vaativammat tapaukset, jolloin hoito on tehokkaampaa ja kustannustehokkaampaa.

Moniammatillisuuden kehittäminen työterveyshuollosta

🌟   Ajanvarausprosessin uudistaminen

– Työterveyshoitaja vastaa työkykyseurannasta ja ensikosketuksesta potilaisiin.

– Potilaiden jakautuminen oikeille asiantuntijoille datan perusteella.

– Lääkärille tulevat vain vaativat tapaukset, joissa alkuhoito on jo aloitettu.

🌟 Moniammatillisen tiimin perustaminen

– Yhteisen Teams-ryhmän luominen moniammatilliselle tiimille.

– Tiimiin kuuluvat omalääkäri, omahoitaja, sosiaalityöntekijä, työkykykoordinaattori, päihdetyöntekijä ja muut asiantuntijat.

– Säännölliset tiimikokoukset, esimerkiksi viikoittain. Käytännön yhteistyö toimii.

 

🌟 Yhteistyön tehostaminen ja tiedon jakaminen

– Uusien ratkaisujen löytäminen aikatauluihin ja toimintatapoihin.

– Omalääkäri voi ohjata potilaan moniammatillisen tiimin arvioon.

– Parannettu potilaiden hoidon koordinointi ja sujuvampi hoitoprosessi.

 

🌟 Seuranta ja jatkuva kehittäminen

– Seurantaa jatketaan ja uusia käytäntöjä kehitetään toiminnan tehostamiseksi.

– Pitkän aikavälin prioriteettina hoitoketjun tehostaminen.

 

Moniammatillinen tiimityö, tiimimallin käyttöönotto terveyskeskuksessa

 

🌟 Ongelma:

Pitkäaikaissairaiden hoidon jatkuvuus terveyskeskuksessa on ollut puutteellista. Hoitosuunnitelmat ovat usein riittämättömiä, mikä johtaa siihen, että ei-kiireelliset asiat päätyvät kiireelliselle vastaanotolle. Tavoitteena on vähentää näitä tapauksia parantamalla hoitosuunnitelmia ja pitkäaikaishoitoa sekä sujuvoittaa potilaiden hoitoon pääsyä.

 

🌟 Ratkaisu:

Moniammatillisen tiimimallin käyttöönotto, jossa henkilöstö jaetaan tiimeihin, joihin kuuluu tasavertaisesti erikoislääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä, sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Potilaat jaetaan tiimien hoidettavaksi, ja tiimeille luodaan omat yhteydenottokäytännöt.

🌟 Toimenpiteet:

  1. Tiimien muodostaminen:

– Henkilöstö jaetaan tasavertaisesti eri tiimeihin.

– Tiimit koostuvat erikoislääkäreistä, erikoistuvista lääkäreistä, sairaanhoitajista ja lähihoitajista.

 

  1. Potilaiden jakaminen tiimeille:

– Potilaat jaetaan tiimien hoidettaviksi, jotta hoidon jatkuvuus paranee ja potilaat saavat pitkäaikaissairauksien hoitoon tarvittavaa tukea.

 

  1. Yhteydenottokäytännöt:

– Tiimeille luodaan omat yhteydenottokäytännöt, jotta potilaiden on helppo ottaa yhteyttä omaan tiimiinsä.

 

  1. Päivittäiset konsultaatiohetket:

– Tiimeillä on päivittäin yhteinen konsultaatiohetki, jossa suunnitellaan työt ja jaetaan tehtävät.

– Tämä parantaa yhteistyötä ja varmistaa, että kaikki tiimin jäsenet ovat tietoisia potilaiden tilanteista.

 

  1. Säännöllinen arviointi ja kehittäminen:

– Tiimien toimivuutta arvioidaan kolmen kuukauden välein.

– Potilas- ja henkilökuntapalautteita sekä kiirevastaanottojen kävijämääriä arvioidaan säännöllisesti.

– Arviointien pohjalta tehdään tarvittavat muutokset toimintaan. Moniammatillisuus vahdistuu.

 

  1. Lääkäreiden kiertävien tehtävien toteutus:

– Ratkaistaan haasteet, joita on esiintynyt lääkäreiden kiertävien tehtävien, kuten neuvoloiden, koulujen, hoivakotien ja kiirevastaanottojen, toteutuksessa.

 

🌟 Tulokset

– Paremmat hoitosuunnitelmat ja jatkuva hoito pitkäaikaissairauksissa.

– Vähemmän ei-kiireellisiä tapauksia kiirevastaanotolla.

– Sujuvampi potilaiden hoitoon pääsy.

– Parannettu yhteistyö ja tiedonkulku tiimien sisällä.

 

Tule mukaan keskusteluun!

Miten teidän organisaationne voisi hyödyntää moniammatillista tiimimallia? Mitkä ovat suurimmat haasteet ja parhaat käytännöt?

 

Yhteyksiä

Portfolio

Uusimmat sosiaaliaalisessa mediassa

Puhelin

0400620710

Tilaa ilmainen ekirja

Kehittämisosaamisen

kasvataminen

Tutustu verkkovalmennukseen

Toimiva tiimi

muutosvastarinta murtuu